De vijf stappen van de
Kódigo di Protekshon

De Kódigo di Protekshon geldt voor alle professionals op Curaçao die werken met kinderen of gezinnen.
Hij biedt handvatten bij het signaleren van kindermishandeling en relationeel geweld. Een overzicht.

De Kódigo di Protekshon is relevant voor alle professionals op Curaçao die werken in sociaal werk, onderwijs, gezondheid en veiligheid. Hiermee worden afspraken gemaakt hoe professionals kindermishandeling en relationeel geweld kunnen signaleren en welke stappen ze vervolgens moeten zetten om onveilige situaties te voorkomen of te stoppen. De Kódigo di Protekshon bestaat uit vijf stappen.

 • 1. Breng de signalen in kaart en kijk ook naar wat er goed gaat

  Schrijf op wat je ziet en hoort, geef nog geen oordeel en trek nog geen conclusies. Als je met volwassenen werkt, denk dan ook aan de kindcheck. (Dat betekent dat je bij volwassenen met ernstige psychische problemen, verslavingsproblemen of een gewelddadige partner nagaat of zij voor minderjarige kinderen zorgen en of die daar veilig opgroeien.)

 • 2. Vraag advies aan een collega of een deskundige

  Overleg met een collega, de supervisor di kódigo*, of vraag advies aan bij het advies- en meldpunt ProtehaMi**. Bijvoorbeeld over hoe je de signalen kunt duiden, of over de aanpak van het gesprek bij stap 3. Advies vraag je op basis van anonieme cliënt- of patiëntgegevens. Leg alles vast in het dossier.

 • 3. Ga in gesprek met betrokkenen

  Bespreek je zorgen en bespreek wat volgens jou goed gaat. Vraag om een reactie en ga daarover in gesprek. Maak afspraken over hoe het verder moet. Leg in je dossier vast met wie je gesproken hebt en welke afspraken er zijn gemaakt. In geval van kindermishandeling: ga als het kan ook in gesprek met de kinderen. Let op: je kunt het gesprek met de direct betrokkenen alleen overslaan als je aanwijzingen hebt dat er door dit gesprek veiligheidsrisico’s ontstaan voor de direct betrokkenen of voor jezelf. Vraag in dat geval altijd advies aan ProtehaMi.

 • 4. Weeg de kindermishandeling en/of het relationeel geweld

  Breng alle gegevens in kaart: de signalen, het overleg met collega’s, het gesprek met de betrokkenen en eventueel het advies van een supervisor di kódigo of ProtehaMi. Maak een inschatting van de aard en ernst van de situatie: hoe groot is het risico op zowel directe als toekomstige onveiligheid voor het kind? Het kan ook zijn dat er weinig aan de hand blijkt of dat er iets anders speelt. In dat geval kan de beschermingscode afgesloten worden. Bij twijfel: vraag (opnieuw) advies aan de supervisor di kódigo of aan ProtehaMi.

 • 5. Besluit, wanneer de veiligheid op het spel staat: is hulpverlening mogelijk? Is melden nodig?

  Verleen als het kan zelf hulp, of organiseer die. Als je zelf geen hulp kunt geven of organiseren, doe je een melding bij ProtehaMi. In dat geval neemt ProtehaMi de casus over.

*Supervisoren di kódigo zijn aangewezen personen binnen organisaties en beroepsgroepen die deskundig zijn op de onderwerpen kindermishandeling en relationeel geweld. Ze ondersteunen collega’s in het veld bij (vermoedens van) kindermishandeling en relationeel geweld bij het doorlopen van de stappen van de Kódigo.

** ProtehaMi is het advies- en meldpunt kindermishandeling en relationeel geweld op Curaçao en maakt deel uit van de Uitvoeringsorganisatie Justitiele Zorg (JZ). Je kunt er als professional en als inwoner van Curaçao terecht wanneer je je zorgen maakt over de veiligheid van een kind of volwassene. ProtehaMi geeft informatie en advies op het gebied van kindermishandeling, relationeel geweld en de toepassing van de Kódigo di Protekshon en onderzoekt meldingen van zowel professionals als burgers.