Wat is kindermishandeling en wat is relationeel geweld? Gekoppeld aan verkregen informatie en eigen ervaringen kunnen mensen daar een ander beeld bij hebben. Om de Kódigo di Protekshon goed toe te kunnen passen is het belangrijk dat iedereen dezelfde definities gebruikt.

Kindermishandeling

Kindermishandeling is elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel.

Bron: Maduro, E. (2015) Kindermishandeling wereldwijd en op Curaçao. In CBS Modus Statistisch Magazine Curaçao

Er zijn verschillende vormen van kindermishandeling: lichamelijke, emotionele en seksuele mishandeling. Soms is sprake van een combinatie van meerdere vormen. Getuige zijn van (relationeel) geweld, lichamelijke of emotionele verwaarlozing worden ook beschouwd als vormen van kindermishandeling.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut. Dossier Kindermishandeling

Relationeel geweld

Met de term relationeel geweld wordt duidelijk gemaakt dat het geweld niet alleen plaatsvindt binnen een huis. Het gaat om geweld dat door iemand binnen de familie- of amoureuze relatie van het slachtoffer is/wordt gepleegd, ongeacht de plaats waar het geweld wordt gepleegd.

Bij relationeel geweld gaat het veelal om lichamelijke en/of seksuele geweldpleging al dan niet met beschadiging van goederen, waarbij de verdachte en het slachtoffer bloed- en of aanverwanten van elkaar zijn of een (buitenechtelijke) liefdesrelatie met elkaar dan wel met de wederhelft van een gehuwd echtpaar hebben of hebben gehad en/of (huis) vrienden(innen) van elkaar zijn. Het gaat daarbij om zowel mannen, vrouwen als minderjarigen en/of ouderen die slachtoffer of dader kunnen zijn van geweld binnen de relationele sfeer. Kindermishandeling, partnermishandeling en oudermishandeling zijn vormen van relationeel geweld.

Bron: Openbaar Ministerie Curaçao, Aanwijzing relationeel geweld (2017)